Nasze Usługi

Usługi księgowe :

ACC-OFFICE Sp. z o.o. oferuje Państwu swoje usługi w obszarze księgowym :
• opracowanie zakładowego planu kont z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu oraz jego wdrożenie,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, rozliczeń ryczałtowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowywanie planów amortyzacyjnych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań rocznych,
• ciągły monitoring aktualnej sytuacji ekonomicznej podmiotu,
• prowadzenie rozliczeń podatkowych (VAT, PIT, CIT),
• sporządzanie sprawozdawczości dla GUS,
• reprezentowania klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
• asysta przy kontrolach organów państwowych.

Zasady współpracy :

Po nawiązaniu współpracy, zadania klienta ograniczają się tylko do wystawiania faktur sprzedażowych, oraz kompletowania faktur zakupowych. Następnie dokumenty te przekazywane są, w ustalonych przedziałach czasowych, do naszego biura. W informacji zwrotnej podmiotowi przekazywane są, w formie pisemnej, informacje o wysokości koniecznych opłat.

Oferujemy obsługę księgową na systemach księgowych klienta na zasadzie zdalnego dostępu.

Zapewniamy obsługę w języku polskim i niemieckim.

Usługi kadrowo-płacowe :


ACC-OFFICE Sp. z o.o. oferuje Państwu następujące usługi w obszarze kadrowo-płacowym :
• prowadzenie dokumentacji kadrowej,
• sporządzanie list płac,
• obliczanie należnych świadczeń jak diety, ekwiwalenty,
• prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych, urlopowych,
• sporządzanie umów-zleceń, umów o dzieło i ich rozliczanie,
• obliczanie comiesięcznych składek ZUS i zaliczek na podatek PIT,
• przesyłanie drogą elektroniczną, dokumentów zgłoszeniowych, comiesięcznych deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych,
• obsługa dofinansowań PFRON,
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, deklaracji GUS,
• reprezentowanie naszych klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w trakcie kontroli tych instytucji.

Oferujemy też outsourcing kadr i płac - naszą ofertę kierujemy do firm prowadzących księgowość we własnym zakresie, a chcących skorzystać z możliwości prowadzenia spraw kadrowych i płacowych przez zewnętrzną firmę, co daje dużą oszczędność kosztów przy pełnym zachowaniu poufności.

Zasady współpracy :

Sposób wymiany dokumentów i informacji między zleceniodawcą a biurem ustalana jest każdorazowo w momencie podpisania umowy.
Zleceniodawca upoważnia ACC-OFFICE Sp. z o.o. do przekazywania w jego imieniu danych do ZUS i Urzędu Skarbowego.


Zapraszamy do współpracy - skontaktuj się z nami.